Klasse 3) werhelling 1 (4+5)

1 / 29
next
Slide 1: Slide
FryskMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Tema 4+5
oe & û
Kapkes
y-klanken


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik wit it ferskil tusken 'oe' en 'û'.
 • Ik wit wannear't ik in kapke skriuwe moat.
 • Ik wit de regels oer de ferskillende y-klanken en kin dy goed skriuwe.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit it ferskil tusken 'oe' en 'û'.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Wannear brûkst
'oe' en wannear û?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Regels: 'oe' & 'û'
 • De letter klinkt as in -oe klank.

 • Haadregel: Wy skriuwe altyd in 'û' (by in ienlûd).
  > hûs, drûch, pûde

 • De 'oe' kin ek útsprutsen wurde als twaklank, dan skriuwe wy ek -oe:
  > boer, fjoer, djoer, bestjoer


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Regels: 'oe' & 'û'
Utsûnderingen:
1: Hat it Nederlânske wurd -OE? Dan it Frysk ek
     --> boek, koek, hoeke, poedel

2: Doetiid fan tiidwurden en mulwurden kinne -OE krije
      --> joech, groeven


3: Foar in N wurdt dat in û

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Hokker wurden binne goed skreaun?
A
Goed, hoes, snoep
B
hûs, oere, sloech
C
broer, bûr, goed
D
ûndogens, ûnder, ûre

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
De boter van de boer is duur.

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit de regels oer de ferskillende y/i/ii/ie klanken.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 10 - Poll

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Y/I/II/IE
Y = Koart      - oan it begjin en ein fan in wurd  + yn       
I =  koart       - yn in iepen-wurdlid

II = lange klank 
IE= De lange ie sprekst út mei in golfke (‘ie-uh’) en is in twalûd

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Foarbylden
Y                      > knyn, dyk, ryk                                                 KOART
I                        > it, in, pi-ken, pri-zen

II                       >  tsiis, bliid, wiid                                             LANG
IE                     > grien, gien, ien

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Hokker wurden binne goed skreaun?
A
Tsiis, taksy, pisje
B
Tsies, wiid, politisy
C
ien, induksje, tinke
D
skries, ynduksje, slype

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Set de wurden oer:
Kip - kippen

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Set de wurden oer:
prijs - prijzen

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Wat is it ferskil tusken:
Wyt, wiet en wiid?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wannear't ik kin kapke skriuwe moat.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Kapke
 • In kapke makket de klank langer en nasaal

 • Trije wurden sûnder kapke op de E: bern, feferzen, gers

 •  Foar –n, -lt, -ld skriuwst altyd Â, oars Ô
 • Foar in –L komt deselde letter as yn de NL foarm.

  Let op! By it langer meitsjen fan wurden kin it kapke fuortfalle!

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Hokker wurden binne goed skreaun?
A
bôle, bêrn, hannen
B
bed, gers, beferzen
C
Sân, sted, bern
D
Bern, hân, bêd

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Hokker trije wurden sûnder
kapke op de E binne der?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST
Handige wurden diel 1
Algemien 1 - dagen, moannen, jiertiden

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin de wurden fan de wurdlist
goed staverje.
Ja
In bytsje, ik wit mear wol as net.
In bytsje, ik wit mear net as wol.
Nee

Slide 23 - Poll

This item has no instructions

Yn hokker
moanne (maand) bisto berne?

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions

Set oer: voorbereiden

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Set oer: in de winter

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Set oer: het plezier

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Wat is de moaiste
dei fan de wike en wêrom?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10.

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 29 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.