Twastriid: lienwurden en oergongsletters

Frysk

Twastriid: lienwurden
en oergongsletters
Klasse 2
1 / 24
next
Slide 1: Slide
FriesMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Frysk

Twastriid: lienwurden
en oergongsletters
Klasse 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik wit hoe't ik lienwurden yn it Frysk skriuwe moat.

 • Ik wit wannear't ik in tusken -n of -w skriuwe moat.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit hoe't ik lienwurden yn it Frysk skriuwe moat
Ja dat wit ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat wit ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Skriuw in lienwurd op!

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Lienwurden
Dat binne wurden út in oare taal wei. 

Yn it Frysk skriuwe wy watsto hearst:
> sjampinjon  (champignon)
> horloazje      (horloge) 
> kompjûter    (computer)
> kafees            (cafés)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Lienwurden
Ingelske wurden meist stean litte, mar ek op syn Frysk skriuwe.

Talen en nasjonaliteiten altyd op -SK:
> Ingelsk, Spaansk, Frysk

Fan de útgongen –sch en –isch meitsje wy –sk of –ysk:
> allergysk (allergisch)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Hokker wurden binne goed skreaun?
A
gaos, cafe
B
organisaasje, Engels
C
Ingelsk, rezjy
D
chaos, sjoernaal

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Skriuw it wurd op yn it Frysk:
cake

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Skriuw it wurd op yn it Frysk:
computer

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wannear't ik in tusken -n of -w skriuwe moat.
Ja dat wit ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat wit ik net.

Slide 10 - Poll

This item has no instructions

De regels: -w en -iuw
 • De -w wurdt alinne brûkt as dy nedich is en altyd yn kombinaasje mei -iuw
  >
  iuw, bedriuw, liuw

 • De -w wurdt alinne brûkt om twa lûden út elkoar te hâlden
  > De broek is blau - de blauwe broek

 • Oan ‘e ein fan in wurd eins noait in -W
  --> blau, frou, grou

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Set oer:
vrouw

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
schrijven

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Het gebouw is blauw.

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

De regels: tusken -N
 • It Frysk hat eins gjin tusken-N!
  > kippenhok = pikehok
  > hondenhok = hûnehok

 • As de -N by it wurd heart skriuwst him fansels wol op
  > bûtenlân

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Set oer:
hondenhok

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
ziekenhuis

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST
handige wurden klasse 2

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat is it ferskil tusken
dêr en der?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Wij kunnen niet.

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Welke samenvatting?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Wanneer krijgen wij de cijfers?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Er gaan geen kinderen mee.

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 24 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.