H1.1 les 2 Dichtheid

H1 Stoffen en materialen
Les 2 Dichtheid

NOVA 3H H1.1
Materiaal- en stofeigenschappen
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1 Stoffen en materialen
Les 2 Dichtheid

NOVA 3H H1.1
Materiaal- en stofeigenschappen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
- wat weet je nog van de vorige les?
- aanmelden NOVA online
- opfrissen rekenvaardigheden
- uitleg dichtheid en rekenen met formules
- oefenen

Slide 2 - Tekstslide

Waarnemen
  • Je krijgt 11 reageerbuisjes met zuivere stoffen
  • Noteer van elke stof zoveel mogelijk stofeigenschappen
  • Probeer te ontdekken welke stof het is door
     te   KIJKEN     en te    RUIKEN


timer
5:00
nr.
eigenschap
soort stof

Slide 3 - Tekstslide

Resultaten
buis nr.
eigenschap
stof
1
kleurloos, gas, geen geur
2
wit, vaste stof, geen geur
3
kleurloos, vloeistof, scherpe geur
4
roodbruin, vaste stof, geen geur
5
...........
6

Slide 4 - Tekstslide

Resultaten
buis nr.
eigenschap
stof
1
kleurloos, gas, geen geur
lucht
2
wit, vaste stof, geen geur
suiker
3
kleurloos, vloeistof, scherpe geur
ammonia
4
roodbruin, vaste stof, geen geur
koper
5
...........
6

Slide 5 - Tekstslide

Resultaten
buis nr.
eigenschap
1
lucht
2
suiker
3
ammonia
4
koper(draad)
5
koolstof
6
ijzer
buis nr.
eigenschap
7
zwavel
8
spiritus
9
zout
10
water
11
kalk

Slide 6 - Tekstslide

wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fase (vast, vloeibaar, vast)
temperatuur
oplosbaarheid in water
oplosbaarheid in olie

Slide 7 - Sleepvraag

massa
van iedere stof kun 
je een hoeveelheid 
afmeten met een massa van 1 kg

--> massa is dus geen eigenschap die kenmerkend is een voor een stof en is dus geen stofeigenschap

Slide 8 - Tekstslide

volume
van iedere stof kun je een hoeveelheid afmeten
met een volume van 1 cm3

--> volume is dus geen eigenschap die kenmerkend is een voor een stof en is dus geen stofeigenschap

Slide 9 - Tekstslide

van iedere stof
--> kun je de massa en het volume bepalen
--> met massa en volume kun je de dichtheid berekenen 

--> dichtheid is een stofeigenschap
 

Slide 10 - Tekstslide

Leerdoelen van deze les:
  • je kunt de dichtheid van een stof berekenen als massa en volume bekend zijn
  • je kunt het volume van een stof berekenen als massa en dichtheid bekend zijn
  • je kunt de massa van een stof berekenen als volume en dichtheid bekend zijn

Slide 11 - Tekstslide

NOTEER EN LEER:
    Dichtheid is de massa (in kg)  van 1 m3 stof
Dit is een stofeigenschap

Slide 12 - Tekstslide

Opfrissen: omrekenen eenheden

Slide 13 - Tekstslide

Even oefenen...
- Open Magister
- Ga naar je licenties
- Open Scheikunde NOVA MAX met de klascode .............
- Ga naar H1.1
- Open de Vaardigheidstrainer Omrekenen
- Oefen opgaven tot de tijd om is: hoeveel opgaven kun je maken zonder fouten?
timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Hoe goed kun jij eenheden omrekenen?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 15 - Poll

Betekenis van de eenheden
Aluminium heeft bijvoorbeeld een dichtheid van 2,70 kg/m3
Je schrijft het ook wel als 2,70 kg m-3

Dit spreek je uit als 2,70 kilogram per kubieke meter. 
Als je dus 1 m3 aluminium neemt en op een weegschaal legt, geeft de weegschaal 2,70 kilogram aan.

Slide 16 - Tekstslide

Dichtheid: rekenen met formules

Slide 17 - Tekstslide

De massa = 10 g
Het volume = 5 cm3
Wat is de dichtheid?
A
5 : 10 = 0,5 g/cm3
B
10 : 5 = 2 g/cm3
C
5 x 10 = 50 g/cm3

Slide 18 - Quizvraag

De massa = 15 g
De dichtheid = 3 g/cm3
Bereken het volume
A
15 : 3 = 5 cm3
B
3 : 15 = 0,2 cm3
C
15 x 3 = 45 cm3

Slide 19 - Quizvraag

De dichtheid = 2,5 g/cm3
Het volume = 4 cm3
Bereken de massa
A
4 : 2,5 = 1,6 g
B
2,5 : 4 = 0,625 g
C
2,5 x 4 = 10 g

Slide 20 - Quizvraag

Stappenplan "werken met formules" (blz 188/189)
Vaak hoort bij een rekenopgave bij scheikunde een stuk tekst. Je moet dan zelf de informatie eruit halen die je nodig hebt voor je berekening én je moet duidelijk laten zien hoe je je antwoord berekent.
Leer daarom stap voor stap te werken met een stappenplan.

Slide 21 - Tekstslide

Stappenplan
1. Lees de opgave  (schat hoe groot de uitkomst ongeveer zal zijn)
2. Noteer de gegevens (getallen + eenheid)
3. Schrijf de formule op (schrijf de formule om als dat nodig is)
4. Vul de gegevens in en werk de berekening uit
5. Noteer de uitkomst (je hoeft nog niet op significantie te letten)

Slide 22 - Tekstslide

Stappenplan (vervolg)
6. Controleer
Antwoord gegeven op de vraag?
Logisch? klopt het met wat je verwachte in stap 1?
Leesbaar?
Eenheid juist en opgeschreven?
(s)ignificantie > hoef je nu nog niet op te letten

Slide 23 - Tekstslide

Boek voorbeeldopdracht 1 (blz 10)
Het gedeelte met
rekenen met de
verhoudingstabel
mag je overslaan
(doorstrepen).

Slide 24 - Tekstslide

Bekijk het animatiefilmpje op de volgende dia en
 maak daarna de opgave.
<iframe src="https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_nl.html" width="800" height="600" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

De gouden kroon heeft een massa
van 2,5 kg en een volume van 0,15 L.
Is deze kroon gemaakt van zuiver goud?
Gebruik ook blz 195 in je boek.

Slide 27 - Open vraag


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 28 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 29 - Open vraag

Eigen werk
Leer de formule van de dichtheid
Bestudeer blz 188/189
Maak H1.1 opgave 3 + 5 + 6cd. Gebruik kladpapier!

Deze LessonUp is ook met je gedeeld.
Hierin vind je nog filmpjes met extra uitleg en oefenopgaven
--> maak ook deze oefenopgaven

Slide 30 - Tekstslide

Extra uitleg en oefening
Er volgen nu twee filmpjes
In het eerste filmpje wordt nog een keer uitgelegd wat dichtheid nu precies is
In het tweede filmpje wordt  een (verkort) stappenplan uitgelegd  om opgaven over dichtheid te kunnen maken.

Slide 31 - Tekstslide

0

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 34 - Tekstslide

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 35 - Tekstslide

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 36 - Tekstslide

dichtheid
Gebruik
deze 
tabel bij de
volgende
opgaven

Slide 37 - Tekstslide


Slide 38 - Open vraag


Slide 39 - Open vraag


Slide 40 - Open vraag


Slide 41 - Open vraag