Periode 8 les 2 werken aan kwaliteit en deskundigheid

Kwaliteit en deskundigheid 
Les 2
Samenwerken 
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Kwaliteit en deskundigheid 
Les 2
Samenwerken 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
In de lessen werken jullie aan individuele- en groepsopdrachten in groepen van 3 of 4 studenten. Aan de hand van deze opdrachten verdiepen jullie je in  samenwerking en  overleg voeren in een team, hoe een organisatie in elkaar steekt, beroepscode en de  algemene en specifieke wetgeving die van belang is voor jouw organisatie
 

Het eindproduct van deze lessen is een portfolio waarin alle opdrachten aan de hand van beoordelingscriteria uitgewerkt zijn.
Deze leveren jullie aan het einde van periode 4 in.
Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beroepsproduct 
Portfolio:
Tijdens de projectlessen werk je iedere week aan de opdrachten. Er zijn groepsopdrachten en individuele opdrachten. Alle opdrachten die je maakt verzamel je in een portfolio.
Deze opdrachten worden beoordeeld volgens de criteria die horen bij de opdrachten.
Alle portfolio-opdrachten moeten voldoende uitgewerkt zijn volgens de criteria om het vak Kwaliteit en deskundigheid met een voldoende af te ronden.
Aan het einde van periode 8 wordt het portfolio als groepsdocument in It's learning ingeleverd en beoordeeld.Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werken in een team

Slide 4 - Tekstslide

Bij aanvang van de les de film opstarten en de studenten de mogelijkheid bieden om in te loggen. Na aanwezigheidscheck door met de volgende dia
Deze week:
Start les
5 minuten
Groepsindeling en afspraken maken
10 minuten
Terugblik 
10 minuten 
Klassikale uitleg opdrachten:
Uitleg portfolio
uitleg 1.1+ 1.2+ 1.3
10 minuten
Gezamenlijk aan het werk
30 minuten
Afsluiting
5 minuten

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenwerken 
Samenwerken lijkt eenvoudig maar er komt veel bij kijken. Hoe benader je mensen, welke taal spreek je (in de zorg denk je dat iedereen dezelfde (medische) taal spreekt maar er zijn vaak misverstanden), wie neemt de leiding, wie heeft de verantwoordelijkheid etc.. Zie hierboven.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je gaat werken, maak je deel uit van een team. Wat is een team?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke succesfactoren zijn goed voor een team?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Afspraken:
Opdracht: met je groepje een samenwerkingsverslag maken  

Binnen de samenwerking van de groep gaan jullie duidelijke samenwerkingsafspraken maken
Bijvoorbeeld:
  • wie is waar verantwoordelijk voor? 
  • Hoe communiceren jullie, wat doe je als iemand er niet is of ziek is?
  • De afspraken noteer je en deel je met je groepSlide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Portfolio opdracht 1: Afstemmen van werkzaamheden  

1.1 Individuele opdracht over afstemmen van werkzaamheden 

1. Lees de omschrijving in je opdracht van het werkproces B1-K1-W4 goed door: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenengoed door. Vat kort in eigen woorden samen wat hier bedoeld wordt met het afstemmen van werkzaamheden. 
2. Wat is het belang van het afstemmen van werkzaamheden 
3. Ga eens bij jezelf na hoe jij graag wilt dat anderen op jou afstemmen en schrijf op wat je daarbij vooral als plezierig ervaart. Bedenk en beschrijf vervolgens hoe jij zelf meestal met anderen contact maakt. Als tussen die twee uitkomsten veel verschil zit, is dat iets om over na te denken en je gedrag in positieve zin te veranderen.


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Portfolio opdracht 2: Afstemmen van werkzaamheden 

Opdracht 1.2: Individueel
In het kwalificatiedossier staat beschreven welk gedrag er verwacht 
wordt van de pedagogisch werkers. Het resultaat moet immers zijn: 
Werkzaamheden zijn onderling afgestemd waardoor kwaliteit, 
continuïteit en eenduidigheid gewaarborgd zijn. Geef in onderstaand
 schema aan en leg uit waarom je dit vindt (motivatie).
a. in hoeverre jij zelf dit gedrag voldoende laat zien op je BPV 
b. of je vindt dat de collega’s waar je veel mee moet samenwerken 
dit gedrag voldoende laten zien.
c. Vergelijk jouw antwoorden met je groepje  en
 bespreek jullie overeenkomsten en verschillen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Portfolio opdracht 3: Warme Overdacht

1.3 Groepsopdracht: beroepshoudingsaspecten
Als een kind naar een andere groep, school of andere instelling gaat wordt er een overdracht gedaan. Het kan zijn dat dit alleen schriftelijk gebeurt, maar men komt er steeds meer achter dat een zogenaamde ‘warme overdracht’ belangrijk is om kinderen een goede start mee te geven. Zeker als er bij een kind bijzondere omstandigheden (gedrag, stoornissen, achterstanden, moeilijke thuissituatie en dergelijke) een rol spelen
Opdracht:

1. Lees
website SLO doelen - onderwerp warme overdracht
website kinderopvang totaal - onderwerp overgang naar de basisschool
website kinderopvang totaal - onderwerp tips voor een goede overdracht
2. Neem een kind uit jouw BPV groep in gedachten waarbij jij denkt dat een warme overdracht heel belangrijk zou zjin als hij/zij naar een andere instelling of school zou gaan.
3. Schrijf voor jezelf op welke informatie goed uitgelegd moet worden aan de leerkracht of pedagogisch medewerker die het kind in de klas/ groep krijgt. Gebruik hierbij de tips!
Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het werk:
  • 1.1 + 1.2 + 1.3
timer
30:00

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Volgende week:
Teamrollen van Belbin 

Slide 14 - Tekstslide

De timer kun je tijdens de les nog aanpassen indien dit nodig is