Examentraining supersamenvatting Wonen in Nederland - deel water

Wonen in Nederland
Herhaling H1 en 2
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wonen in Nederland
Herhaling H1 en 2

Slide 1 - Tekstslide

Natuurlijke processen
- Kust wordt aangevuld met zand van de bodem van de Noordzee en zand dat door de rivieren wordt aangevoerd.
- De verplaatsing van dat zand: zeestroom van ZW naar NO.
- De zeestroom wordt gedeeltelijk bepaald door de getijdenstroming.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Natuurlijke processen
Tijdens eb en vloed wordt zand van de kust geërodeerd en iets verderop gesedimenteerd.
Dat zand komt van de plek die ‘brandingsrug’ wordt genoemd.
Branding ontstaat doordat het water wordt afgeremd bij de kust (ondieper) en de golven gaan overslaan; door dat overslaan wordt het zand losgewoeld.
Het zand komt op het strand en wordt door de wind richting duinen verplaatst.
Kusten met zand en duinen, waar de zeestroming vrij spel heeft en er voldoende zand is om de zeewering in stand te houden worden zachte kusten genoemd.

Slide 4 - Tekstslide

Drie soorten kusten

Slide 5 - Tekstslide

Waddenzee (hard)

Slide 6 - Tekstslide

Duinkust (zacht)

Slide 7 - Tekstslide

Estuarium (hard en zacht)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Wat is juist?
A
Eemsmond
B
Eemsdelta

Slide 10 - Quizvraag

In stand houden van de kustlijn
Als duinen niet genoeg bescherming bieden: dijken of hulpdijken (bij badplaatsen).
Maar hoe hoog moeten die zijn? Dan krijg je een interessante besluitvorming:
Hoogte van springvloed (hoogste waterstand.)
Wind (sterkte en richting).
Het aantal inwoners achter de dijk: minder inwoners => lagere dijken.
De economische waarde van het gebied achter de dijk: hoe hoger de waarde hoe hoger de dijken.

Slide 11 - Tekstslide

Meerlaagsveiligheid

Slide 12 - Tekstslide

Maar.. hoe hoog?
In Zuid-Holland en Noord-Holland: kans dat 1 maal per 10.000 jaar de dijken het niet houden.
Zuidwest-Nederland en Noord-Nederland hebben dijken die theoretisch gezien 1 maal per 4000 jaar geen bescherming bieden.

Slide 13 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Harde kusten beschermen de kust op korte termijn beter dan zachte kusten.
Gevolg: ze steken iets verder uit in zee dan de aangrenzende zachte kusten: bolwerkvorming.

Slide 14 - Tekstslide

Liever geen bolwerkvorming
De zee kan uiteindelijk het bolwerk helemaal van de rest van het land afscheiden. Daarom wordt er actie op ondernomen door modern kustbeheer: geen bebouwing meer toestaan bij de kust en dynamisch kustbeheer 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Waterproblemen
Andere inrichting - overstromingsgevaar: 
Kanalisatie, kribben, dijken en stuwen. 

Betere bevaarbaarheid, maar minder ruimte voor het water!

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Klimaatverandering
Wat is er in Nederland anders door klimaatverandering?

Slide 20 - Tekstslide

Zeespiegelstijging

Slide 21 - Tekstslide

Risicogebieden

Slide 22 - Tekstslide

Overige problematiek
- Verzilting langs de kust in laag gelegen gebieden. 
- Verdroging in hoger gelegen gebieden. 
- Verstening zorgt voor wateroverlast. 
- Industrie, landbouw en huishoudens vervuilen het water. 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Meerlaagsveiligheid

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Nationaal beleid
Dynamisch handhaven + ruimte voor de rivier. 

Slide 27 - Tekstslide

Dynamisch handhaven

Slide 28 - Tekstslide

Suppletie

Slide 29 - Tekstslide

Slufter

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Ruimte voor de rivier

Slide 32 - Tekstslide

Itteren (1995)

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Rijnconferentie
In 1998 werd het hoogwater plan goedgekeurd door: NL, BE, LUX, DUI, FRA, ZW
Welk doel? 
- Meer overstromingsrisicobewustzijn
- Betere voorspellingen
- Afname risico
- Afname hoogwater met 70cm

Slide 35 - Tekstslide

Primaire waterkeringen
Tot 1995 vooral ophogen van dijken. 
Na 1995 focus op meerdere ingrepen --> integraal waterbeleid; dit is een samenhangend pakket waarbij de focus op alle facetten van water ligt. 

Slide 36 - Tekstslide

Watertoets
Wanneer er ergens iets aangepast gaat worden zal er altijd eerst met de waterbeheerder gesproken moeten worden of het past binnen de deltawet. 

Slide 37 - Tekstslide

Overige oplossingen
- Droogte af laten nemen door in nattere tijden meer water te bergen om vervolgens tijdens de droge tijd te gebruiken. 
- Vervuiling oplossen dmv internationale afspraken, zoals afspraken over kunstmest en roundup. 
- Steden meer waterbestendig maken door meer groen en het verwijderen van verstening.
- Verzilting aanpakken door het gebruik van zoutminnende gewassen hiermee kan energie opgewekt worden en het brak water ontzilt worden. 

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video