Dagbesteding; Hoofdstuk 7 Scholing

Dagbesteding Hoofdstuk 7: Scholing
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding Hoofdstuk 7: Scholing

Slide 1 - Tekstslide

Doelen
Aan het eind van deze les:
 • Ken je de vier aspecten die een rol spelen bij dagbesteding
 • Weet je wat rehabilitatie is 
 • Heb je kennisgemaakt met de Libermanmethode
 • Weet je wat psycho-educatie is
 • Weet je hoe je educatie kunt inzetten bij zelfzorg
 • Weet je wat themagerichte activiteiten zijn
 • Maak je kennis met verschillende themagerichte activiteiten
 • Weet je wat voor soort trainingen er zijn m.b.t. sociale vaardigheden en opkomen voor jezelf
7.3 Liberman
7.4 Psycho-educatie
7.5 Educatie en inclusie
7.6 Zelfzorg en inclusie
7.7 Themagerichte activiteiten

Deze week:

Slide 2 - Tekstslide

Aspecten m.b.t. scholing en educatie
 • Persoon: elk mens is van nature nieuwsgierig en wil groeien
 • Waarde: geeft materiaal om je dag, leven, bestaan vorm en inhoud te geven.
 • Aard: Formele en informele educatie
 • Omgeving: Regulier/speciaal onderwijs, wijkcentrum, internet, etc.

Slide 3 - Tekstslide

Rehabilitatie
een vorm van begeleiding waarbij de focus ligt op het weer mee kunnen doen in de maatschappij

Paul Liberman

Slide 4 - Tekstslide

Kenmerken van rehabilitatie
 • Rehabilitatie is een proces
 • gericht op activiteiten en maatschappelijke participatie
 • Gebruikmaken van de capaciteiten van de zorgvrager
 • Het streven is een zo normaal mogelijk sociaal leven

Slide 5 - Tekstslide

Liberman
Hospitalisatie (cliënten worden steeds afhankelijker, initiatie loos en vastgeroest. Dit kan ook bij personeel voorkomen: “dat doen we al jaren zo, dus dat kan niet veranderen’)

Gevolg: rehabilitatiemethodieken (ondersteuning bij terugkeren in de maatschappij en daar kunnen handhaven)

Paul Liberman, psychiater en grondlegger van de ‘Liberman’
- Rekeninghoudend met ziekte handhaven in maatschappij - Overlevingsstrategieën: praktische vaardigheden - Dagelijks voorkomende problemen en mogelijke oplossingen

Slide 6 - Tekstslide

Libermanwerkwijze: praktische aanpak
 • Informatieoverdracht, introductie thema
 • videovoorbeelden
 • rollenspel
 • kenniswerving, erkennen en herkennen van datgene wat wordt ervaren
 • bespreken van de omgeving (familie,vrienden)
 • praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Liberman: vb "omgaan met vrije tijd":
 • Voordelen noemen van recreatieve activiteiten
 • Informatie verzamelen over recreatieve activiteiten
 • Uitzoeken wat je nodig hebt voor vrijetijdsbesteding
 • Evalueren en voortzetten van vrijetijdsactiviteiten
Liberman werkwijze
 1. Informatie overdracht
 2. Vraag – en antwoordsessies naar aanleiding van video-instructie
 3. Rollenspel
 4. Keuze van hulpmiddelen
 5. Bespreken van probleemsituaties
 6. Praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten


Slide 9 - Tekstslide

als je het woord psycho-educatie hoort, waar denk je dan aan?

Slide 10 - Woordweb

Slide 11 - Video

Psycho-educatie
 • = middel om cliënten en vooral hun omgeving, uitleg te geven over hun aandoening, beperking of ziektebeeld.

 • Doel: cliënten en omgeving vaardigheden aanleren om hun leven weer in handen te nemen


Slide 12 - Tekstslide

Kennis
- Informatie over de aandoening, oorzaken, symptomen, verloop en begeleiding - Cliënt: mogelijkheden omgaan met problematiek en opkomen voor rechten en behoeften - Omgeving: begrijpen waarom cliënt reageert zoals hij reageert.

Acceptatie
- Cliënt begeleiden in constructief verwerkingsproces

Ervaringsdeskundigen, komt vanuit de psychiatrie. Nu in heel Nederland opleidingen op MBO 4 en HBO niveau

Slide 13 - Tekstslide

Educatie en inclusie
 • Ieder blijft zichzelf
 • ieder mag er zijn
 • ieder brengt zijn eigen waarde mee
 • we kunnen niet zonder elkaar
 • we doen het met elkaar
BV: revalidatie, opnieuw leren van vaardigheden en kennis hebben over de "beperking" om uiteindelijk opnieuw in de maatschappij mee te kunnen doen.

Slide 14 - Tekstslide

ADL, HDL, ADML
ADL: Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (bv?)
HDL: Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (bv?)
ADML: Algemeen Dagelijks Maatschappelijke Levensverrichtingen (bv?)

Slide 15 - Tekstslide

Zelfzorg en inclusie (educatie over zelfzorg)
 • Zelfzorg = alle handelingen die een cliënt verricht, gericht op zichzelf of zijn omgeving, met als doel in leven te blijven, zijn gezondheid te handhaven of te bevorderen en zijn welbevinden te waarborgen.
 • Volledig meedoen van de cliënt in de maatschappij.
(Zie ook hoofdstuk 5 uit het boek persoonlijke verzorging)

Slide 16 - Tekstslide

Wanneer spreken we over een zelfzorgtekort?

Slide 17 - Open vraag

Themagericht
 • aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt
 • empowerment: het verwerven en in stand houden van plek in de samenleving, cliënt kan zelf problemen oplossen. (Goed onthouden voor examen!)

Slide 18 - Tekstslide

Met wat voor thema's zou je kunnen werken?

Slide 19 - Woordweb

Voorbeeld thema's:

De krant
Community theatre
Koken en eten
Themadagen, bv seizoenen
Waarom themagericht:

 • educatief;
 • speelse wijze leren deelnemen aan de maatschappij;
 • op de hoogte van actualiteiten;
 • kansen en uitdagingen.

Slide 20 - Tekstslide

SoVa training

Slide 21 - Tekstslide

Opkomen voor jezelf

 • Assertiviteitstraining
 • Weerbaarheidstraining
 • Agressieregulatietraining

Slide 22 - Tekstslide

Belevingsgerichte activiteiten
Beweging
Sfeer 
Zintuigen
Spel
Snoezelen
Levensboek

Slide 23 - Tekstslide

Huiswerk
Verwerkingsopdrachten niveau 3 en 4 en 4, Hoofdstuk 7

Kijk eens rond op je bpv, wat wordt er gedaan aan scholing??

Slide 24 - Tekstslide