Les 3, herhaling OA 2,7,9,12

Ontwikkelingspsychologie
Herhaling 

Periode 8
 

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
Herhaling 

Periode 8
 

Slide 1 - Tekstslide

Inhoudsopgave
Onderwijsassistent
Thema 2
Thema 7
Thema 9
Thema 12

Slide 2 - Tekstslide

Onderwijsassistent 
Thema 2

Slide 3 - Tekstslide

Belangrijke termen thema 2
Thema 2 Groepsplannen en handelingsplannen 
 • Wat is een groesplan? (o.a. doel)
 • Welke groepsplannen + wat houdt het in? Welke onderdelen/ volgorde?
 • Verschillende soorten instructies
 • Handelingsplan (o.a. doel)
 • Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) (uitgangspunten/ doel)
 • Schoolplan, wat is dat? Wat staat erin?
 • Ambulant begeleider: wat is het, wat doet deze? 

Slide 4 - Tekstslide

2.1 Groepsplannen 
 • Een plan waarin gedetailleerd beschreven wordt waaraan in de klas gewerkt gaat worden en hoelang. 
 • Doel: er kan specifiek gewerkt worden aan de leerdoelen

- Te bereiken doelen
- Inhoud en planning
- Aanpak en methodiek
- Organisatie
- Monitoring en evaluatie


Slide 5 - Tekstslide

2.1 Groepsplannen
Basisinstructie
 • Instructiegevoelige leerlingen
 • Uitleg en aanwijzingen zijn nodig om aan een te taak te beginnen
Verlengde instructie
 • Instructieafhankelijke leerlingen
 • Zonder aanwijzingen kan het kind niet aan de slag
 • Afhankelijk van deze uitleg
Verkorte instructie
 • Instructieonafhankelijke leerlingen
 • Heeft niet veel uitleg nodig en is wellicht al wat zelfstandiger

Slide 6 - Tekstslide

2.2 Verschillende groepsplannen 
- Didactisch groepsplan: wat en hoe moeten de leerlingen leren bij de cognitieve vakken.
- Pedagogisch groepsplan: welk pedagogisch klimaat werkt bevorderend voor de groep en individueel.
- Groepsplan gedrag: hoe wordt er sociaal-emotioneel geleerd in de klas en wat ondernemen de professionals om gedragsproblemen te voorkomen. 

Slide 7 - Tekstslide

2.3 Handelingsplannen
 • Welke doelen wil je behalen 
 • Gericht op één leerling
 • Ontstaat vanuit een specifieke leer- of ontwikkelbehoefte
 • Doel is om aandacht te geven aan obstakels waardoor de leerling moeilijk leert. 

Onderdelen van een handelingsplan: welke volgorde?

Slide 8 - Tekstslide

2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • Een plan waarin staat hoe men denkt dat de leerling zich zal ontwikkelen. 
 • Je kunt doelgericht werken 
 •  Je kunt realistische verwachtingen stellen
 • Gericht werken aan het aanpakken van belemmerende factoren
 • Leraren op een nieuwe school hebben direct overzicht dankzij het OPP

Schoolplan
: hierin wordt voor 4 jaar beschreven waaraan de school werkt en hoe (welk beleid, welke visie, etc.) 

Slide 9 - Tekstslide

2.5 Ambulante begeleiding 
Ambulant begeleider: helpt een leerling met een  specifieke leervraag. School kan deze hulp vragen. 

Extra hulp rondom sociaal-emotionele ontwikkeling of ADHD.  

Slide 10 - Tekstslide

Onderwijsassistent 
Thema 7

Slide 11 - Tekstslide

7.1 Spraaktaalontwikkeling
Spraaktaalontwikkeling: de ontwikkeling van de zichtbare en hoorbare communicatie.
Verloopt over de hele wereld min of meer hetzelfde. 
Spraakontwikkeling: ontwikkeling rondom het spreken en articuleren en het leren herkennen en uitspreken van spraakklanken.  
Taalontwikkeling: het luisteren naar, leren en toepassen van communicatieve regels, waardoor het kind taal kan inzetten.  

Volgorde + inhoud kenmerken gezonde spraaktaalontwikkeling

Slide 12 - Tekstslide

7.1 Spraaktaalontwikkeling
Inhoudelijk kennen volledig thema 7.1 


Slide 13 - Tekstslide

Onderwijsassistent 
Thema 9

Slide 14 - Tekstslide

Belangrijke termen thema 9 
Leerproblemen 
Leerstroornissen
Externaliserend en internaliserend probleemgedrag
Gedragsstoornis
Opvoedingsproblemen
Maatschappelijke veranderingen
Nature-nurture
Fasen van Psychoanalyse 
Fixatie
Leertheorie: klassieke conditionering, operante conditionering
Modeling 
Interactiemodel
Verschillende niveau's ecologisch model
(Screeningslijst) 


Slide 15 - Tekstslide

9.1
Leerproblemen: een kind kan op een bepaald gebied moeilijk meekomen op school. (tijdelijk en oorzaak buiten zichzelf)

Leerstoornis: ernstigere leerproblemen waarvan de oorzaak ook binnen het kind gezocht kan worden (dyslexie en dyscalculie) 

Slide 16 - Tekstslide

9.2 Gedragsproblemen
Gedragsproblemen: ongewenst gedrag komt vaak en langdurig voor, is storend voor de omgeving en heeft nadelige gevolgen voor het kind. 

Externaliserend probleemgedrag: naar buiten gericht gedrag (driftbuien, druk gedrag, pestgedrag, etc.)

Internaliserend probleemgedrag: naar binnen gericht gedrag (somberheid, faalangst, etc.)

Gedragsstoornis: extreem probleemgedrag houdt lang aan en past niet meer bij de ontwikkelingsfase.

Slide 17 - Tekstslide

9.3 Opvoedingsproblemen
Opvoedingsproblemen: de opvoeder weet gedurende een langere periode niet hoe ze met het gedrag van hun kind moeten omgaan waardoor de relatie onder druk komt te staan.

Slide 18 - Tekstslide

9.4 Maatschappelijke veranderingen
Theorie: een geheel van ideeën , voorspellingen en verklaringen rond een bepaald thema. 

Nature-nurture-vraag: nature: aanleg of aangeboren gedrag, nurture: aangeleerd gedrag (omgeving)

Slide 19 - Tekstslide

9.5 Psychoanalyse
Psychoanalyse, Sigmund Freud 
 • 5 ontwikkelingsfasen
 • fixatie


Slide 20 - Tekstslide

9.6 Leertheorie
Leertheorie (Pavlov):
Klassieke conditionering: stimulus -respons model. 
Operante conditionering : kijkt naar gevolgen van gedrag. Bij beloning van het gedrag zal het vaker voorkomen ,straffen neemt het af.
Sociale leertheorie: modeling: mensen leren door observeren. Tussen de stimulus en de respons zit nog, de mens. 

Slide 21 - Tekstslide

9.7 Interactiemodel
Het gedrag is een gevolg van interactie tussen personen en zijn omgeving. 

Slide 22 - Tekstslide

9.8 Het ecologisch model
Het ecologisch model: Bronfenbrenner
- 5 niveaus:
1. micro niveau
2. meso niveau
3. exoniveau
4. marconiveau
5. chrononiveau

Een verandering in het ene niveau kan invloed hebben op het andere niveau. 

Slide 23 - Tekstslide

9.8 Het ecologisch model
Het ecologisch model: Bronfenbrenner
- 5 niveaus:
1. micro niveau
2. meso niveau
3. exoniveau
4. marconiveau
5. chrononiveau

Een verandering in het ene niveau kan invloed hebben op het andere niveau. 

Slide 24 - Tekstslide

Onderwijsassistent 
Thema 12

Slide 25 - Tekstslide

Belangrijke termen thema 12
 • Pedagogisch klimaat 
 • 5 verschillende essentiële vaardigheden voor goed klassenmanagement
 • Groepsdynamiek: het proces dat zich in een groep afspeelt
 • Verschil klassenmanagement en pedagogisch klimaat
 • Pedagogisch handelen
 • Sociaal wenselijk gedrag
 • Veiligheid van een leerling in de klas 
 • Onderdelen orde houden
 • Hoe sluit je aan bij het kind? 

Slide 26 - Tekstslide