5WWE: herhaling rechterlijke macht

5WWE: herhaling rechterlijke macht
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Sociale wetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

5WWE: herhaling rechterlijke macht

Slide 1 - Tekstslide

Beslissingen die door rechtbanken genomen worden, zijn …
A
vonnissen
B
arresten
C
wetten
D
decreten

Slide 2 - Quizvraag

Beslissingen die door hoven genomen worden, zijn …
A
vonnissen
B
arresten
C
wetten
D
decreten

Slide 3 - Quizvraag

Het hoogste gerechtshof in ons land is …
A
Het nagerecht
B
Het Hof van cassatie
C
Het hof van assisen
D
Het vredegerecht

Slide 4 - Quizvraag

Het principe dat een rechtbank alleen bevoegd is voor een bepaald domein van het recht is …
A
macht van gewijsde
B
cordon sanitaire
C
territoriale bevoegdheid
D
materiële bevoegdheid

Slide 5 - Quizvraag

Welke instelling kan wetten of decreten vernietigen als die de bevoegdheidsgrenzen niet naleven?
A
Raad van State
B
Hof van cassatie
C
Overlegcomité
D
Grondwettelijk Hof

Slide 6 - Quizvraag

Buigt zich over elk wetsontwerp en ontwerp van decreet voordat het wordt ingediend bij het parlement en brengt dan een advies uit?
A
Raad van State
B
Hof van cassatie
C
Overlegcomité
D
Grondwettelijk Hof

Slide 7 - Quizvraag

Het publiekrecht regelt de onderlinge verhouding tussen individuele personen.
A
juist
B
fout

Slide 8 - Quizvraag

Met het publiekrecht wil de overheid de algemene belangen van de staat waarborgen.
A
juist
B
fout

Slide 9 - Quizvraag

Sommige maatschappelijke fenomenen vallen zowel onder het privaat- als het publiekrecht.
A
juist
B
fout

Slide 10 - Quizvraag

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgevers en werknemers.
A
juist
B
fout

Slide 11 - Quizvraag

Rechtbanken en hoven zijn elk gespecialiseerd naargelang het soort geschil.
A
juist
B
fout

Slide 12 - Quizvraag

In rechtbanken zetelen raadsheren.
A
juist
B
fout

Slide 13 - Quizvraag

De territoriale bevoegdheid slaat op het deel van het Belgische grondgebied waarvoor een bepaald rechtscollege bevoegd is.
A
juist
B
fout

Slide 14 - Quizvraag

Een politierechtbank behandelt alleen verkeersovertredingen.
A
juist
B
fout

Slide 15 - Quizvraag

Een politierechter legt alleen geldboetes en werkstraffen op.
A
juist
B
fout

Slide 16 - Quizvraag

De correctionele rechtbank behandelt ook de hogere beroepen tegen vonnissen van de politierechter in strafzaken.
A
juist
B
fout

Slide 17 - Quizvraag

Er zijn elf hoven van assisen: één in elke provincie en één voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
A
juist
B
fout

Slide 18 - Quizvraag

Bij het Hof van Cassatie kan men beroep aantekenen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen.
A
juist
B
fout

Slide 19 - Quizvraag

De Raad van State is de hoogste administratieve rechtbank.
A
juist
B
fout

Slide 20 - Quizvraag

Het geheel van regels over de middelen en de procedures om de naleving van het privaatrecht te verzekeren, is het …
A
strafprocesrecht
B
privaatrechtelijk procesrecht
C
staatsrecht
D
burgerlijk recht

Slide 21 - Quizvraag

Het recht dat de vorming en inning van de overheidsinkomsten regelt, is het
A
arbeidsrecht
B
financieel recht
C
fiscaal recht
D
handelsrecht

Slide 22 - Quizvraag

Het recht dat de manier regelt waarop de overheid beslissingen neemt en bepaalt wat burgers kunnen doen als ze het niet eens zijn met de beslissingen van de overheid, is het …
A
grondwettelijk recht
B
staatsrecht
C
burgerlijk recht
D
administratief recht

Slide 23 - Quizvraag

Het adoptierecht behoort tot het …
A
economisch recht
B
internationaal privaatrecht
C
burgerlijk recht
D
privaatrechtelijk procesrecht

Slide 24 - Quizvraag

Een onterecht ontslag aanvechten behoort tot het …
A
arbeidsrecht
B
handelsrecht
C
strafrecht
D
financieel recht

Slide 25 - Quizvraag

Rijden zonder rijbewijs is een overtreding, die behandeld wordt door …
A
het vredegerecht
B
de correctionele rechtbank
C
de politierechtbank
D
een GAS-boete

Slide 26 - Quizvraag

Je werd veroordeeld door de politierechtbank, maar gaat niet akkoord met het vonnis. Je tekent daarom hoger beroep aan. De zaak zal behandeld worden door …
A
het vredegerecht
B
de correctionele rechtbank
C
de politierechtbank
D
het Hof van cassatie

Slide 27 - Quizvraag

Je gaat niet akkoord met het vonnis van de familierechtbank. Je tekent daarom hoger beroep aan. De zaak zal behandeld worden door …
A
het hof van beroep
B
de correctionele rechtbank
C
de strafuitvoerings-rechtbank
D
het Hof van cassatie

Slide 28 - Quizvraag

Zedenmisdrijven worden behandeld door …
A
de familie- en jeugdrechtbank
B
de correctionele rechtbank
C
de strafuitvoerings-rechtbank
D
de burgerlijke rechtbank

Slide 29 - Quizvraag

Geschillen over oneerlijke concurrentie worden behandeld door …
A
de ondernemings-rechtbank
B
de strafuitvoerings-rechtbank
C
de burgerlijke rechtbank
D
de arbeidsrechtbank

Slide 30 - Quizvraag

Wat wordt niet behandeld door het hof van assisen?
A
Poging tot moord
B
Zware zedendelicten
C
Moord
D
Geweld op het werk

Slide 31 - Quizvraag