Privacystatement LessonUp B.V.

Laatste update: Mei 2023

LessonUp B.V. (LessonUp) neemt de privacy van al haar gebruikers (leerlingen en docenten) en de bezoekers van haar website (www.lessonup.com) en (mobiele) applicaties zeer serieus en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Op deze pagina kun je lezen op welke wijze LessonUp omgaat met persoonsgegevens en welke rechten je hebt.

LessonUp mag dit Privacystatement wijzigen. De laatste versie van het Privacystatement zal steeds van toepassing zijn tussen LessonUp en de gebruiker en bezoeker – en is beschikbaar via onze website en applicaties.

Website

Bij het bezoek aan de website (www.lessonup.com) worden persoonsgegevens verwerkt door LessonUp. LessonUp is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Hieronder licht LessonUp toe welke gegevens LessonUp verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Via onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Contact(formulier): Als je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt, verwerken we jouw naam, e-mailadres en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder jouw opmerking (bericht, verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van jouw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw opmerking op de hoogte te houden. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om contact met je op te nemen en jou met je opmerking te helpen.

Nieuwsbrieven: Als jij je opgeeft voor onze nieuwsbrieven verwerken we jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen LessonUp en over onze diensten. Als je dit niet langer prijs op stelt, dan kun jij je uitschrijven via een link in de betreffende mailing. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Als jij al een (betalende) klant bij ons bent, dan mogen wij jou – zonder voorafgaande toestemming – nieuwsbrieven sturen op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om jou op de hoogte te brengen van soortgelijke diensten die interessant voor je kunnen zijn.

Sociale media: Als je contact met ons zoekt via onze sociale media kanalen of als je een bericht achterlaat op een van onze sociale media pagina’s verwerken wij jouw (gebruikers)naam en eventuele andere persoonsgegevens die je met ons deelt, waaronder jouw opmerking (bericht, verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van jouw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw opmerking op de hoogte te houden. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om contact met je op te nemen en jou met je opmerking te helpen.

Houd er rekening mee dat onze sociale media kanalen ook worden beheerd door het sociale medium zelf. Controleer hun eigen privacybeleid om te zien hoe het betreffende sociale medium met jouw persoonsgegevens omgaat:

Proefperiode: Als je, als docent, LessonUp wilt uitproberen via de 30 dagen proefperiode verwerken wij je naam, e-mailadres en wachtwoord. Dit doen wij om je (tijdelijk) toegang te kunnen geven tot onze applicatie(s) en om je te kunnen benaderen met informatie over onze volledige, betaalde diensten. Meer informatie over de gegevens die in dit geval worden verwerkt, lees je onder APPLICATIES, onder 2.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen en/of jou toegang verlenen tot LessonUp.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (om onze website te kunnen verbeteren en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij naar aanleiding van klachten of meldingen (waaronder Notice-and-Take-Down verzoeken) gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen en indien nodig persoonsgegevens van daarbij betrokken gebruikers.

Applicaties

LessonUp biedt meerdere applicaties aan, te weten de applicatie ‘LessonUp’ en ‘Stap voor stap’ (voor leerlingen) en ‘Sidekick for LessonUp’ (voor docenten).

Bij het gebruik van de applicaties van LessonUp worden persoonsgegevens verwerkt door LessonUp. Om jou goed te kunnen informeren over de wijze waarop LessonUp persoonsgegevens verwerkt, maken we een onderscheid tussen de situatie waarbij (1) LessonUp verwerker is en (2) LessonUp verwerkingsverantwoordelijke is.

LessonUp als verwerker: In de meeste gevallen worden de LessonUp applicaties gebruikt op basis van een overeenkomst tussen of een individuele docent en LessonUp, een school en LessonUp of een content creator en LessonUp. Wat betreft de leergegevens en -resultaten is de school/docent/content creator verwerkingsverantwoordelijke en handelt LessonUp als verwerker. Dit betekent dat LessonUp de persoonsgegevens enkel verwerkt in opdracht en in lijn met de instructies van de school/docent/content creator.

LessonUp als verwerkingsverantwoordelijke: Sommige gegevens verwerken wij voor onze eigen doeleinden, bijvoorbeeld account- en betalingsinformatie die wij verwerken om je onze diensten aan te kunnen bieden. In die situatie is LessonUp verwerkingsverantwoordelijke.

Hieronder lichten wij de verwerkingen in onze rol als verwerker en verwerkingsverantwoordelijke verder toe.

LessonUp is verwerker

Deze situatie doet zich voor indien er een overeenkomst is gesloten tussen scholen en LessonUp, een individuele docent en LessonUp of een content creator en LessonUp, op basis waarvan leerlingen en docenten gebruik maken van de LessonUp applicaties.

Privacyconvenant

LessonUp onderschrijft de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – (het Convenant) Leermiddelen en Toetsen van (o.a.) de VO-Raad en de PO-Raad en heeft zich bij dit Convenant aangesloten.

Verwerkersovereenkomst

De afnemers die gebruik maken van LessonUp (applicaties) zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun leerlingen, docenten of medewerkers. Dit betekent dat de afnemer te allen tijde de zeggenschap heeft en houdt over de persoonsgegevens van leerlingen, docenten of medewerkers die LessonUp verwerkt.

LessonUp heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de scholen en andere afnemers van de LessonUp diensten, waarin de rechten en verplichtingen die gelden ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens staan omschreven. Deze verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de model verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant.

Bekijk hier de verwerkersovereenkomst.

LessonUp is verwerkingsverantwoordelijke

Deze situatie doet zich voor indien LessonUp persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerkt, bijvoorbeeld indien er een 30 dagen proefperiode wordt afgesloten of een account wordt aangemaakt om gebruik te kunnen maken van de LessonUp applicatie(s)/diensten.

In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, verwerkt LessonUp de navolgende persoonsgegevens:

Registreren en inloggen: Als jij je registreert en inlogt, verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Als je inlogt met jouw Google- of Microsoft Office account, dan verwerken wij de gegevens die aan dat account gekoppeld zijn. Een leerling kan zich alleen registreren, nadat hij/zij een link met code van de docent heeft ontvangen.

We gebruiken deze gegevens om jouw registratie in behandeling te nemen en om jou toegang te geven tot de applicatie(s). Wij verwerken deze gegevens, omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou uit te voeren (d.w.z. om onze diensten op grond van deze overeenkomst aan jou te leveren).

Gebruik applicatie LessonUp: Als je gebruik maakt van onze applicatie(s), verwerken wij de volgende gegevens:

 • Leerlingen: inloggegevens, naam, school, groep of klas. Leerlingen kunnen de applicatie enkel gebruiken na een uitnodiging van hun docent.
 • Docenten: inloggegevens, gemaakte lessen (indien die persoonsgegevens bevatten).

Wij gebruiken deze gegevens om onze dienst uit te kunnen voeren, waaronder het beschikbaar stellen van de lessen en de opslag van de resultaten van de opgaven. Wij verwerken deze gegevens, omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou uit te voeren (d.w.z. om onze diensten aan jou te leveren).

Docenten maken gebruik van de LessonUp applicatie via Lessonup.app en/of de applicatie Sidekick. Leerlingen maken gebruik van de LessonUp applicatie via Lessonup.app en/of de Stap voor Stap applicatie (bedoeld voor leerlingen die wat extra hulp nodig hebben).

Deelname les zonder account: Als leerling kun je in sommige gevallen ook zonder account meedoen met de les van jouw docent. In dat geval voer je enkel de code die je hebt gekregen in en de naam waarmee je aan de les wilt deelnemen. Hiervoor verwerken wij enkel de opgegeven naam. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om jou deel te laten nemen aan de les en te zorgen dat de docent weet wie er allemaal deelnemen.

Informeren: Wij zullen je waar nodig informeren over (updates in) de diensten van LessonUp en jouw vragen, klachten of suggesties behandelen. Hiervoor verwerken wij jouw naam en e-mailadres en de (persoons)gegevens die je met ons deelt in jouw bericht. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om jou te informeren en helpen en je zo de best mogelijke service te bieden.

Licentie/abonnement: Als je een betaald abonnement bij ons afneemt, dan kunnen we jouw naam, e-mailadres, het bedrag, de betaalmethode, de betaalstatus (wel/niet geslaagd) en de laatste 4 cijfers van jouw rekeningnummer inzien. De gegevens worden verder verwerkt door onze betalingsproviders. Wij verwerken deze gegevens, omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou uit te voeren en omdat we wettelijk verplicht zijn om (een deel van) deze gegevens op te nemen in onze financiële administratie ten behoeve van de Belastingdienst.

Offerte aanvraag: Als je een offerte voor een abonnement aanvraagt, dan vragen we om jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), naam en plaats van de school, land, aantal docenten en overige opmerkingen die je hebt. Wij verwerken deze gegevens, omdat wij deze gegevens nodig hebben om maatregelen te nemen voordat we een overeenkomst aangaan (d.w.z. dat we op basis van jouw gegevens een offerte kunnen opstellen en hierover contact met je kunnen opnemen).

In het kader van het gerechtvaardigd belang van LessonUp verwerkt LessonUp ook gegevens omtrent het gebruik van de applicaties om:

 • deze te kunnen analyseren en de resultaten daarvan om te kunnen zetten in wijzigingen en aanvullende functionaliteiten van de applicaties;
 • de diensten te verbeteren en het gebruik en gebruiksgemak te bevorderen;
 • de beveiliging, controle, preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte gegevens te waarborgen;
 • de continuïteit en de goede werking van de applicaties te waarborgen;
 • uitvoering te kunnen geven aan wet- en regelgeving.

Website en Applicaties

Ontvangers

Uw persoonsgegevens worden, afgezien van de hieronder genoemde gevallen, niet gedeeld met andere partijen.

Verwerkers:

Wij maken gebruik van verwerkers. Dit zijn partijen die ons ondersteunen in onze diensten en die persoonsgegevens enkel in opdracht van en ten behoeve van ons verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van:

 • Het e-mailmarketing programma Sendinblue, gevestigd in Frankrijk (EU);
 • De hosting provider Google, server gevestigd in Ghislaine, België (EU);
 • De marketing software Hubspot, gevestigd in Duitsland (EU);
 • Onze applicatiemonitoring software Sentry, gevestigd in Iowa (USA);
 • De CRM en management software, o.a. gebruikt voor het opmaken en beheren van offertes, Pipedrive, gevestigd in Duitsland (EU);
 • Onze helpdesk software Intercom, gevestigd in de VS.

De door LessonUp ingeschakelde verwerkers moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover LessonUp verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op een server in Nederland en België.

Externe verwerkingsverantwoordelijken:

 • Wij kunnen overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan externe partijen, zoals rechthebbenden, toezichthouders, de Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien LessonUp daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit Privacystatement.
 • Voor het uitvoeren van betalingen maken wij gebruik van de betalingsproviders:
 • i) Stripe, gevestigd in de VS (hierbij wordt gebruik gemaakt van de Modelclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie);
 • ii) Mollie, gevestigd in Nederland.

Voor de lesonderdelen video en interactieve video maakt LessonUp gebruik van YouTube en Vimeo API services. Meer informatie over de manier waarop deze partijen met jouw persoonsgegevens omgaan is beschikbaar op:

Leerlinginformatiesystemen

De school/docent kan ons verzoeken om bepaalde leerlinggegevens (zoals cijfers) door te zetten naar een leerlinginformatiesysteem (bijv. Magister). Afhankelijk van de rol die het leerlinginformatiesysteem inneemt, geldt dit als een verwerker of een externe verwerkingsverantwoordelijke. Wij delen deze gegevens enkel vanuit onze rol als verwerker.

Bewaartermijnen

LessonUp bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit Privacystatement beschreven doeleinden. Daarna worden deze verwijderd. We hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

 • Nieuwsbrieven: Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief bewaren we jouw gegevens totdat je je uitschrijft via de link opgenomen in elke nieuwsbrief en in ieder geval 1 jaar nadat we geen contractuele relatie meer met jou hebben.
 • Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst: Wij bewaren deze persoonsgegevens gedurende zeven (7) jaar, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.
 • Overig: Wij bewaren overige persoonsgegevens slechts zo lang als dit nodig is voor de doeleinden en in ieder geval niet langer dan 36 maanden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarbij LessonUp handelt als verwerker, gelden de in de verwerkingsovereenkomst opgenomen bewaartermijnen.

Beveiliging

LessonUp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige toegang.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van LessonUp te waarborgen.

Meer informatie over de door LessonUp getroffen beveiligingsmaatregelen zijn terug te vinden in de door de afnemers met LessonUp gesloten verwerkersovereenkomst.

Rechten

Op grond van de AVG heb jij, ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, bepaalde rechten. Het gaat om de volgende rechten:

 • Inzage: Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij over jou verwerken en daarbij o.a. informatie te ontvangen over de doeleinden waarvoor wij die gegevens verwerken, aan wie de gegevens zijn verstrekt en wat de (verwachte) bewaartermijn is.
 • Correctie: Indien blijkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over jou hebben opgeslagen, dan heb je het recht deze gegevens te laten corrigeren.
 • Verwijdering: Je hebt het recht jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij het verzoek tot verwijdering weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens moeten bewaren in verband met fiscale verplichtingen.
 • Beperking: Je hebt het recht de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld in afwachting van de behandeling van een door jou ingesteld bezwaar.
 • Bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover dat op jouw specifieke situatie ziet.
 • Intrekken toestemming: Je hebt het recht om jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking op jouw toestemming is gebaseerd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór het tijdstip waarop de toestemming is ingetrokken.
 • Klacht toezichthouder: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Je kunt natuurlijk ook direct een klacht bij LessonUp indienen.

Je kunt je eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij LessonUp via onderstaande contactgegevens. LessonUp zal het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Indien LessonUp jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een overeenkomst met een school, dan dien je jouw eventuele bezwaren en/of verzoeken rechtstreeks in te dienen bij jouw school.

Protocol melding datalek

LessonUp hanteert een vast protocol voor meldingen van datalekken en/of (beveiligings)incidenten, deze is hier te vinden. LessonUp zal altijd de directie van de school informeren, binnen maximaal 24 uur na constatering van een datalek of beveiligingsincident.

Vragen, klachten en wijziging van dit Privacystatement

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of als je een van de bovengenoemde rechten wilt inroepen, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

LessonUp B.V.

Saturnusstraat 14

2516 AH Den Haag

E-mailadres: privacy@lessonup.com

KvK-nummer: 64760006