Algemene voorwaarden

Laatste update: Mei 2023

Welkom bij LessonUp! Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van LessonUp B.V. (“Aanbieder”). Aanbieder biedt een platform en Diensten aan onder de naam LessonUp (“LessonUp”). Met LessonUp maak of arrangeer je digitale en interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas en kunt opslaan en delen in de online omgeving van LessonUp. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle samenwerkingen die Aanbieder aan gaat met Content Partners. Zie voor meer informatie de website: www.lessonup.com (de “Website”). LessonUp is beschikbaar via de Website en de mobiele applicaties (Sidekick for LessonUp, LessonUp en Stap-voor-Stap) en webapplicatie van LessonUp (de “App”).

De Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige voorwaarden of bedingen van derden of enige andere partij van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen Aanbieder en Gebruikers/Eindgebruiker van LessonUp. Aanbieder biedt LessonUp en haar Diensten aan onder de voorwaarde dat Gebruiker/Eindgebruiker de Voorwaarden accepteert. Aanbieder kan de Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen Aanbieder en Gebruiker/Eindgebruiker.

1. Definities

In de Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.1 LessonUp: het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteiten e.d. die onder de naam LessonUp wordt aangeboden op het internet.

1.2 Gebruiker: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van Aanbieder dan wel op een andere wijze gebruik maakt van LessonUp, zoals bijvoorbeeld het inzien van en plaatsen van Materiaal.

1.2.1 Content Partner: een Gebruiker die een samenwerking is aangegaan met Aanbieder met betrekking tot content van Content Partner, zoals de plaatsing, aanpassing en promotie van geüpload of nog te uploaden Materiaal van de betreffende Content Partner. Content Partners zijn als Content Partner maar ook als Gebruiker onderworpen aan deze Voorwaarden, tenzij expliciet anders wordt aangegeven.

1.3 Eindgebruiker: de feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Diensten gebruik maakt en is ingelogd als Gebruiker van LessonUp.

1.4 Account: individuele registratie bij LessonUp die voorziet in toekenning per Gebruiker dan wel Eindgebruiker van de voor desbetreffende Gebruiker/Eindgebruiker unieke toegangsprivileges.

1.5 Diensten: alle door of namens Aanbieder via het internet of anderszins aan Gebruiker ter beschikking te stellen c.q. te leveren diensten alsmede overige aanverwante diensten.

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker tot het verrichten dan wel leveren van Diensten.

1.7 Materiaal: alle via LessonUp toegankelijke gegevens en bestanden van Aanbieder of Gebruiker zoals, maar niet beperkt tot, berichten, beoordelingen, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten, foto’s, hyperlinks alsmede (les)ideeën en concepten.

1.8 Aanbieder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LessonUp B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage, aan de Saturnusstraat 14 (2516 AH) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64760006.

1.9 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Aanbieder.

1.10 Intellectuele Eigendomsrechten: alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, wereldwijd, zoals, maar niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten en rechten op knowhow.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Overeenkomst.

2.2 Een aanbieding of offerte is gebaseerd op een specifiek verzoek van Gebruiker en geldt alleen voor het specifieke onderliggende verzoek. Aanbieder mag er bij het opstellen van de prijsopgave vanuit gaan dat de gegevens die Gebruiker verstrekt juist zijn.

2.3 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in aanbiedingen en offertes zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3. Toepasselijkheid en naleving Voorwaarden

3.1 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing.

3.2 Ingeval een Gebruiker herhaaldelijk en/of opzettelijk in strijd met de Voorwaarden handelt, zal Aanbieder naar eigen inzicht besluiten of de desbetreffende Eindgebruiker, dan wel in het geval Gebruiker een rechtspersoon betreft mogelijk alle tot de desbetreffende organisatie behorende Eindgebruikers, van toegang tot LessonUp uitgesloten worden. In zodanig geval bestaat voor Gebruiker geen recht op restitutie van eventueel betaalde vergoedingen.

3.3 Indien er sprake is van ernstige schending van de Voorwaarden en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is Gebruiker/Eindgebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en zal de vergoeding daarvan indien nodig langs gerechtelijke weg worden afgedwongen c.q. ingevorderd.

3.4 Aanbieder mag de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Aanbieder zal de Gebruiker/Eindgebruiker hierover informeren. Indien Gebruiker/Eindgebruiker ook na wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van LessonUp, wordt Gebruiker/Eindgebruiker geacht de gewijzigde Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

4. Account

4.1 Toegang tot LessonUp voor Gebruikers geschiedt door middel van autorisatie via een Account en (de aanschaf van) een LessonUp abonnement of toekenning van Content Partner-status. Toegang tot LessonUp voor Eindgebruikers geschiedt enkel door middel van autorisatie via een Account. Om een Account aan te maken moet de Gebruiker/Eindgebruiker in ieder geval zijn (bij)naam en e-mailadres en een wachtwoord verstrekken. Deze informatie wordt gebruikt als onderdeel van het authenticatieproces. Het niet verstrekken van de betreffende informatie kan leiden tot beperking van het gebruik van LessonUp. Gebruikers/Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor alle met of via het Account verrichtte (rechts)handelingen, waaronder gebruik en/of misbruik daarvan.

4.2 LessonUp behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of het Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld in het geval Gebruiker/Eindgebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 6 van de Voorwaarden.

4.3 Het Account is gekoppeld aan een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van het wachtwoord. Indien Eindgebruiker het vermoeden heeft dat een derde onbevoegd dit wachtwoord gebruikt, dient Gebruiker/Eindgebruiker onverwijld contact op te nemen met Aanbieder via support@lessonup.com. Gebruiker/Eindgebruiker is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat via het eigen Account gebeurt.

4.4 Eindgebruiker is verplicht correcte gegevens in te vullen bij het aanmaken van het Account. Eindgebruiker is gehouden Aanbieder onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens.

4.5 Het is Eindgebruiker verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Aanbieder een Account heeft geweigerd of een Account van Eindgebruiker na registratie heeft opgeheven.

4.6 Gebruiker/Eindgebruiker kan zijn/haar Account laten opheffen indien hij niet langer van LessonUp gebruik wenst te maken. Gebruiker/Eindgebruiker dient dit per e-mail aan Aanbieder kenbaar te maken onder opgave van de desbetreffende inloggegevens.

4.7 Indien Aanbieder vermoedt dat de persoonlijke informatie ongeldig is, of indien Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat een Account of het gebruik daarvan niet in overeenstemming is met de Voorwaarden en/of relevante wetgeving, kan Aanbieder het gebruik van LessonUp en/of het Account door Gebruiker/Eindgebruiker opschorten, beëindigen of anderszins beperken.

4.8 De beveiliging van LessonUp doet er alles aan om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot het Account van Gebruiker/Eindgebruiker. Gebruiker/Eindgebruiker vrijwaart Aanbieder van alle aanspraken van derden mocht dit wel voorkomen door handelen of nalaten van Gebruiker/Eindgebruiker (bijvoorbeeld wegens onzorgvuldig gebruik van de inloggegevens). Het Account kun je te allen tijde opzeggen door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar support@lessonup.com en/of je Account te verwijderen via jouw accountinstellingen beschikbaar via de App/Website.

5. (Proef)abonnement en duur abonnementen

5.1 Het aanmaken van een Account zoals beschreven in artikel 4 is kosteloos.

5.2 Gebruiker heeft de eerste dertig (30) dagen na het aanmaken van het Account toegang tot alle features van LessonUp en het “LessonUp pro-abonnement”. Na deze dertig (30) dagen stopt het LessonUp pro-abonnement automatisch en vervalt de toegang tot de daarbij behorende features. Vervolgens valt Gebruiker terug op het gratis Account en heeft Gebruiker slechts toegang tot de features die behoren tot het gratis Account.

5.3 Gebruiker die een LessonUp pro-abonnement aanschaft kan kiezen tussen een maandabonnement of een jaarabonnement, dat vervolgens stilzwijgend voor dezelfde duur van een jaar of een maand wordt verlengd. Betaling geschiedt via iDEAL, creditcard of automatische incasso. Gebruiker kan het LessonUp pro-abonnement te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen naar support@lessonup.com en/of je Account te verwijderen via jouw accountinstellingen beschikbaar via de App/Website.

5.4 Gebruiker die een LessonUp ‘Schoolabonnement Basis’, ‘Schoolabonnement Compleet’ of ‘Schoolabonnement Plus+’ aanschaft komt met Aanbieder in de offerte de duur van de abonnement overeen.

5.5 Aan een Content Partner worden, naar volledige discretie van Aanbieder, bepaalde rechten van toegang tot de features van LessonUp wel of niet toegekend.

6. Verplichtingen Gebruiker/Eindgebruiker

6.1 Gebruiker/Eindgebruiker dient zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

6.2 Het is Gebruiker/Eindgebruiker niet toegestaan Materiaal te plaatsen dan wel handelingen te verrichten welke in strijd zijn met de Voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden. Eveneens zal Gebruiker/Eindgebruiker geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder, andere Gebruikers/Eindgebruikers of derden.

6.3 Het is Gebruiker/Eindgebruiker niet toegestaan andere Gebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan de systemen van Aanbieder. Het is voor Gebruiker/Eindgebruiker verboden processen of programma's op te starten waarvan Gebruiker/Eindgebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat zulks Aanbieder of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

6.4 LessonUp is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om Materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks naar LessonUp (vanuit sites van derden) dienen Gebruikers rechtstreeks te leiden naar het Materiaal. Hierbij dient tevens onder iedere omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het Materiaal duidelijk naar voren te komen. Overneming, inframing, herpublicatie of iedere bewerking van of toevoeging aan het Materiaal is dus niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder is verkregen. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

6.5 LessonUp bevat materiaal dat eigendom van Aanbieder is. Hieronder valt onder meer (doch niet uitputtend) het ontwerp, het uiterlijk en afbeeldingen van LessonUp. Reproductie van dit materiaal door Gebruiker/Eindgebruiker buiten LessonUp is niet toegestaan.

6.6 Gebruiker/Eindgebruiker (en dus ook een Content Partner) is verantwoordelijk voor de inhoud van al het Materiaal dat via zijn/haar Account op LessonUp wordt geplaatst.

6.7 Voorts zijn, onder meer (doch niet uitputtend), niet toegestaan in LessonUp, de volgende handelingen:

 • (a) Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
 • (b) Seksuele intimidatie van andere Gebruikers.
 • (c) Openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
 • (d) Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deep-linken.
 • (e) Verminken, wijzigen en/of beschadigen van bestanden, informatie en/of overig materiaal van LessonUp.
 • (f) Spammen.

Het resultaat van niet-toegestane handelingen als vermeld in dit artikel zal naar het vrije oordeel van Aanbieder onmiddellijk van LessonUp worden verwijderd c.q. gecorrigeerd.

6.8 Indien Gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, behoudt Aanbieder zich het recht voor om het Account van Gebruiker/Eindgebruiker te allen tijde te blokkeren en/of te beëindigen en alle informatie die daarmee verband houdt te verwijderen.

6.9 Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enig gebruik van LessonUp en/of Materiaal door Gebruiker dat in strijd is met deze bepaling of de toepasselijke wetgeving, of op enige andere wijze onwettig is.

7. LessonUp platform en verplichtingen Aanbieder

7.1 Aanbieder biedt LessonUp aan ‘as is’. Aanbieder zal zich in redelijkheid inspannen om LessonUp ter beschikking te stellen aan Gebruiker/Eindgebruiker. Aanbieder garandeert niet dat LessonUp te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn, noch doet zij andere toezeggingen of garanties dan die welke uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn opgenomen.

7.2 Bij calamiteiten kan het voorkomen dat LessonUp niet of niet volledig functioneert. Het niet of niet volledig functioneren van LessonUp door een oorzaak die Aanbieder niet te verwijten valt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hackers en storingen), levert overmacht op. Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg hiervan zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.

7.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor om:

 • (a) LessonUp (tijdelijk) te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan of indien LessonUp reden heeft om aan te nemen dat Gebruiker/Eindgebruiker in strijd met de Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde handelt;
 • (b) onderdelen van LessonUp aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Aanbieder garandeert niet dat LessonUp vrij is van fouten of gebreken of dat LessonUp actueel, compleet of accuraat is.

Aanbieder zal Gebruiker/Eindgebruiker zo goed mogelijk informeren over op handen zijnde werkzaamheden aan LessonUp.

7.4 Aanbieder behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van derden om LessonUp ter beschikking te stellen.

7.5 Aanbieder is gerechtigd zonder opgaaf van reden bepaald Materiaal (dat door Gebruiker/Eindgebruiker is geplaatst) te verwijderen en/of te blokkeren, naar aanleiding van een door haar ontvangen notice-and-take-down-verzoek (via bijvoorbeeld de ‘rapporteer-deze-les-button’), bijvoorbeeld als het Materiaal niet overeenkomt met het doel van LessonUp of strijdig is met deze Voorwaarden. Zie ook artikel 7.9.

7.6 Materiaal dat een Gebruiker/Eindgebruiker uploadt op LessonUp wordt door Aanbieder niet gemonitord of bewerkt. Ten aanzien van Materiaal dat geüpload is door een Gebruiker die tevens Content Partner is, geldt dat Aanbieder dat Materiaal ook niet monitort maar mogelijk wel bewerkt of laat bewerken. Aanbieder staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van het Materiaal. Dit geldt ook voor Materiaal dat (gedeeltelijk) door een Gebruiker/Eindgebruiker of Aanbieder met behulp van artificiële intelligentie is gecreëerd of bewerkt, ongeacht of deze functionaliteit door Aanbieder op LessonUp wordt aangeboden (bijvoorbeeld middels een API koppeling).

7.7 Bepaalde onderdelen van het Materiaal, zoals bijvoorbeeld hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen of bestanden, leiden naar door derden beheerde, externe websites. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het Privacy Statement van Aanbieder is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld. Eindgebruiker verklaard akkoord te gaan met de betreffende gebruikersvoorwaarden van YouTube en Vimeo bij het gebruik van deze externe diensten als onderdeel van het Materiaal.

7.8 Aanbieder biedt LessonUp enkel aan om Gebruiker/Eindgebruiker content te laten creëren en aan elkaar ter beschikking te stellen. Aanbieder monitort het door Gebruiker/Eindgebruiker geüploade Materiaal op LessonUp niet noch onderschrijft zij het Gebruiker/Eindgebruiker Materiaal.

7.9 Aanbieder behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van een ontvangen notice-and-take-down-verzoek, zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruiker/Eindgebruiker, geplaatst Materiaal op LessonUp te verwijderen of te bewerken, ongeacht of deze naar het oordeel van derden, waaronder Gebruiker/Eindgebruiker of Content Partner, beledigend, obsceen, racistisch, lasterlijk, misleidend, bedrieglijk of anderszins ongepast is. Als Gebruiker dergelijke (Gebruikers) Content opmerkt, kan Gebruiker Aanbieder informeren door gebruik te maken van de ‘rapporteer-deze-les-button’ of een e-mail te sturen naar support@lessonup.com.

7.10 Aanbieder zal leerlingen die LessonUp gebruiken nooit benaderen voor commerciële doeleinden, noch zal Aanbieder informatie over leerlingen doen toekomen aan derde partijen.

7.11 Aanbieder is onafhankelijk in de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van LessonUp en heeft een zekere mate van vrijheid in het realiseren en ter beschikking stellen van LessonUp. Aanbieder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in LessonUp aan te brengen.

7.12 Alle lessen/Materiaal op LessonUp, uitgezonderd toetsen, zijn in principe zichtbaar en beschikbaar voor alle andere Gebruikers, tenzij je hebt aangegeven dat het privé is.

7.13 Naar discretie van Aanbieder kunnen aan een Gebruiker (waaronder ook Content Partners) toegangscodes (vouchers) worden verstrekt waarmee aan eigen klanten van die Gebruiker toegang wordt verschaft tot bepaald (afgeschermd) Materiaal. Voor zover een Gebruiker diensten verleent aan eigen klanten en daarbij gebruik maakt van de Diensten van LessonUp, geldt dat dit altijd volledig de verantwoordelijkheid blijft van alleen Gebruiker zelf. Aanbieder is geen partij bij de overeenkomst die Gebruiker mogelijk sluit met de eigen klanten.

8. Vergoedingen

8.1 Aanbieder kan ervoor kiezen bepaalde Diensten aan te bieden tegen een (abonnements)vergoeding. De hoogte van de vergoeding voor LessonUp is kenbaar uit op de site gepubliceerde tarieven.

8.2 De vergoeding is vastgesteld per jaar en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanbieder behoudt het recht voor om de tarieven jaarlijks te verhogen. Aanbieder zal de Gebruiker een maand voorafgaand aan de wijziging op de hoogte stellen daarvan, met vermelding van de datum waarop de betreffende wijziging van kracht zal zijn. Gebruiker mag de Overeenkomst opzeggen indien zij het niet eens is met de prijswijziging met ingang van de datum waarop de prijswijziging voor de betreffende gebruiker van kracht zal zijn. Aanbieder hanteert momenteel het beleid om prijswijzigingen voor een Gebruiker effectief van kracht te laten zijn vanaf de eerste dag van een verlengde termijn van het abonnement dat Gebruiker heeft (zie artikel 5) maar behoudt zich het recht voor om een ander moment te bepalen. Indien Gebruiker een nieuwe overeenkomst sluit, is altijd de meest recente versie van deze Voorwaarden en zijn de meest recente tarieven van toepassing, tenzij anders aangegeven door Aanbieder. Het voorgaande geldt onverminderd enig andere opzeggingsbevoegdheid die gebruiker geniet, bijvoorbeeld op grond van artikel 5.3 van deze Voorwaarden.

8.3 Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting.

8.4 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel betaalt, is - na ingebrekestelling - Gebruiker over dat verschuldigde bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd en is Aanbieder (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Gebruiker naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker/Eindgebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) LessonUp, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van het Materiaal of als gevolg van fouten of gebruiken, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder. Indien Aanbieder toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot éénmaal de door Gebruiker/Eindgebruiker verschuldigde jaarlijkse vergoeding.

9.2 Indien Gebruiker/Eindgebruiker niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen die voortvloeien uit de Voorwaarden is Gebruiker/Eindgebruiker aansprakelijk voor alle daaruit voor Aanbieder voortvloeiende schade.

9.3 Gebruiker/Eindgebruiker vrijwaart Aanbieder en alle door Aanbieder ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door Gebruiker/Eindgebruiker van LessonUp, dan wel door het niet nakomen van Gebruiker/Eindgebruiker van zijn/haar verplichtingen op grond van de Voorwaarden.

10. Overmacht

10.1 Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Aanbieder ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Gebruiker/Eindgebruiker het recht zijn/haar Account te beëindigen zonder dat Aanbieder tot restitutie van eventueel betaalde vergoedingen, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Als Gebruiker/Eindgebruiker ben je verantwoordelijk voor het Materiaal dat je uploadt naar LessonUp. Als Content Partner ben je ook verantwoordelijk voor het Materiaal dat namens jou door de Aanbieder wordt geüpload, voor zover het gebaseerd is op materiaal dat jij als Content Partner hebt aangeleverd aan de Aanbieder. Zie ook artikel 4, 6 en 11.4.

11.2 Het plaatsen van het Materiaal op LessonUp, bewerkstelligt geen overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten. De Intellectuele Eigendomsrechten op het Materiaal dat door jou als Gebruiker/Eindgebruiker wordt geüpload, blijven bij jou of de rechthebbende die jou een licentie heeft verleend om het Materiaal op LessonUp te plaatsen. Let wel, je plaatst het Materiaal onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 licentie, zie artikel 11.4. Het is de volledige verantwoordelijkheid van Gebruiker/Eindgebruiker om voorafgaand aan het plaatsen van het Materiaal op LessonUp alle benodigde rechten te verkrijgen. Bijvoorbeeld toestemming van eventuele auteursrechthebbende(n) van het Materiaal.

11.3 Aanbieder is de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op LessonUp, het door haar geplaatste Materiaal en de metadatering die zij toevoegt aan het door Gebruiker/Eindgebruiker geplaatste Materiaal, tenzij deze berusten bij onze licentiegever. Het is niet toegestaan (te proberen) het Materiaal te kopiëren, dupliceren, verhandelen of verkopen, tenzij wij hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor hebben verleend.

11.4 Tenzij anders vermeld, wordt het Materiaal, geplaatst door Gebruiker/Eindgebruiker of geplaatst door Aanbieder namens een Content Partner (zie artikel 11.1), beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Licentie. De Intellectuele Eigendomsrechten op LessonUp (alsook op de wijze waarop het Materiaal is gerangschikt en wordt ontsloten, de zogeheten metadatering) zijn nadrukkelijk uitgesloten van de Creative Commons Licentie als in dit lid bedoeld.

12. Geheimhouding

12.1 Gebruiker is verplicht alle informatie die zij op enigerlei wijze van Aanbieder verkrijgt met betrekking tot commerciële, strategische, technische gegevens, kennis en/of andere informatie verband houdende met LessonUp, strikt vertrouwelijk te houden en daarover geen mededelingen te doen en/of daarin geen inzage te geven aan derden.

12.2 Van het bepaalde in lid 1 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien:

 • i) de informatie reeds voor de datum van verstrekking door de verstrekkende partij in het bezit was van de ontvangende partij;
 • ii) verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige geheimhoudingsbepaling jegens de verstrekkende partij zou schenden door de verstrekking aan de ontvangende partij;
 • iii) onafhankelijk en zonder gebruikmaking van informatie van de verstrekkende partij is ontwikkeld door de ontvangende partij;
 • iv) zonder bijzondere inspanning af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare producten, waarbij het decompileren van software in ieder geval als “bijzondere inspanning” gezien wordt.

13. Privacy

13.1 Aanbieder verwerkt enkel persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In het Privacy Statement van Aanbieder staat omschreven welke persoonsgegevens Aanbieder verwerkt en in welke rol (verwerkingsverantwoordelijke of verwerker). Dit Privacy Statement kun je hier vinden: https://www.lessonup.com/nl/privacy

13.2 Aanbieder verwerkt de persoonsgegevens bij het uitvoeren van de Diensten grotendeels in de rol als verwerker. Dat betekent dat Aanbieder deze persoonsgegevens enkel op instructie van de Gebruiker verwerkt en niet voor eigen doeleinden. Hiervoor sluit Aanbieder een verwerkersovereenkomst met de Gebruiker, in lijn met het Privacyconvenant Onderwijs. Die verwerkersovereenkomst wordt apart toegestuurd en ondertekend, tenzij sprake is van een individuele gebruiker (zie art. 13.3).

13.3 Gebruikers die individueel, en dus niet als Eindgebruiker van een onderwijsinstelling, gebruik maken van de Diensten gaan bij het aanvaarden van deze Voorwaarden tevens akkoord met de verwerkersovereenkomst van Aanbieder. Deze afspraken zijn samengevat opgenomen in Bijlage 1 van deze Voorwaarden, inclusief een verwijzing naar de volledige verwerkersovereenkomst.

14. Overige

Op onze Website staan (hyper)links die linken naar de websites en diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen waar wij mee samenwerken of naar willen verwijzen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policies, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het handelen en beleid van deze websites, noch voor het gebruik van deze websites door Gebruikers/Eindgebruikers.

15. Herroepingsrecht

15.1 De natuurlijke persoon die een LessonUp abonnement koopt, zoals maar niet beperkt tot de Gebruiker, heeft na de aankoop van het abonnement veertien (14) dagen de tijd om de aankoop van het abonnement te annuleren. Het annuleren van het abonnement binnen de bedenktijd geschiedt via het contactformulier op de Website, het herroepingsformulier van de Autoriteit Consument en Markt of door op een andere wijze aan Aanbieder te laten weten dat je de aankoop wilt annuleren.

15.2 Een Gebruiker kan dertig (30) dagen gratis gebruik maken van het LessonUp pro-abonnement. Omdat de proefperiode van dit abonnement gratis is, is de Gebruiker gedurende de proefperiode niets verschuldigd aan Aanbieder, maar heeft de Gebruiker bij annulering ook geen recht op enige teruggave.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 De Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Aanbieder en Gebruiker/Eindgebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

16.2 Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden en/of de overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17. Contactgegevens

Aanbieder wil haar Gebruikers optimale service bieden. Indien Gebruiker een vraag, opmerking of suggestie heeft, dan kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens of via de chatfunctie op de Website. Aanbieder probeert binnen vijf (5) werkdagen op berichten te reageren.

LessonUp B.V.

Saturnusstraat 14

2516 AH Den Haag

E-mail: support@lessonup.com

KvK: 64760006

BTW: NL855823525B01

Bijlage 1: Verwerkersbijlage individuele Gebruikers

Gebruikers die individueel (en dus niet als Eindgebruiker via de licentie van een onderwijsinstelling) gebruik maken van de Diensten, zoals maar niet beperkt tot individuele Gebruikers via een Proefabonnement of Pro-abonnement of middels een voucher van een Content Partner, gaan via het akkoord op de Voorwaarden tevens akkoord met de verwerkersovereenkomst van Aanbieder. De verwerkersovereenkomst kan via de volgende link geraadpleegd worden: Verwerkersovereenkomst LessonUp B.V. - behorende bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

De Privacybijsluiter (bijlage 1 van de verwerkersovereenkomst) specificeert de kern van de verwerking van persoonsgegevens door LessonUp als verwerker. In deze Privacybijsluiter zijn onder andere de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Doeleinden: In het algemeen verwerkt Aanbieder persoonsgegevens namens de Gebruiker ten behoeve van het verzorgen van onderwijs, waaronder het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van het onderwijs(proces) en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers. Meer specifieke (deel)doeleinden zijn te vinden in de Privacybijsluiter.
 • Betrokkenen en persoonsgegevens: In deze tabellen staat van welke betrokkenen Aanbieder persoonsgegevens kan verwerken (onderwijsdeelnemer, ouder/voogd/verzorger en/of medewerker). Daarbij staat per categorie van betrokkenen vermeld welke categorieën persoonsgegevens wij kunnen verwerken, zoals contactgegevens, studievoortgang en gebruikersgegevens.
 • Bewaartermijn: Specifieke bewaartermijnen worden door de Gebruiker, in de rol van verwerkingsverantwoordelijke, vastgesteld. Als standaard hanteert Aanbieder een bewaartermijn van twee (2) jaar na het schooljaar waarin de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij de verwerkersovereenkomst al eerder afloopt of de Gebruiker een langere of kortere bewaartermijn verzoekt.
 • Opslaglocatie en sub-verwerkers: Aanbieder gebruikt sub-verwerkers die een deel van de verwerkingen uitvoeren, zoals benoemd in de Privacybijsluiter. Deze verwerkingen, inclusief de opslag van de persoonsgegevens, vinden plaats binnen de EER.

De Beveiligingsbijlage (bijlage 2 bij de verwerkersovereenkomst) omschrijft de maatregelen die zijn genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in de volgende categorieën ingedeeld:

 • Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, wijziging, opslag, toegang of openbaarmaking;
 • Maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen en continuïteit van de middelen, het netwerk, de server en de applicatie te waarborgen; en
 • Afspraken over het informeren over beveiligingsincidenten en/of Datalekken.

Voor een volledig overzicht van alle afspraken verwijzen we je naar de volledige verwerkersovereenkomst onder bovengenoemde link.